Kütüphane Kullanım Kuralları

Hakkımızda

Kütüphane Kullanım Kuralları

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Kütüphaneden yararlanma

a) Üniversitenin öğretim elemanları, personeli ve öğrencileri yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde kütüphaneden yararlanabilirler,
b) Üniversitelerarası işbirliğinin gereği olarak Üniversite Kütüphanesi diğer Üniversitelerin öğretim elemanlarına ve araştırmacılarına açıktır. Ancak bunlar kütüphaneden bağlı oldukları kurumdaki Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı’nın sorumluluğu altında faydalanır.
c) Dışarıdan gelen okuyuculara kütüphane dahilinde yararlanma imkanı sağlanabilir, ancak ödünç kitap verilmez.

Kütüphaneden Yararlanma Hakkının Kaybedilmesi

Bu yönetmelikte belirtilen kurallara uymayan, kütüphane personelinin görev yapmasını engelleyen, kütüphanede disiplini ve sessizliği bozan, kütüphane dışına izinsiz materyal çıkaran, buna teşebbüs eden veya kütüphanedeki materyale zarar veren kullanıcının kütüphaneden yararlanma hakkı kaldırılabilir. Ayrıca disiplin yönetmelikleri uygulanabilir.

Üye Olma Koşulları

a) Akademik, İdari personel ve Üniversitemize kayıtlı öğrenciler kütüphaneye üye olabilirler.
b) Üyeler kütüphane kurallarına uymayı kabul ederler.
c) Üniversite dışından gelen okuyucular kütüphane kaynaklarını kullanabilirler, ancak üye olamazlar.
Ödünç Kitap Alma Koşulları

a) Öğretim elemanları, bir defada en çok 7(yedi) kitap; yüksek lisans /doktora öğrencileri 5 (beş) kitap; personel ve öğrenciler 3(üç) kitap ödünç alabilirler.
b) Kitaplar 1(bir) ay ödünç verilebilir.
c) Okuyucular ödünç aldıkları materyali ödünç verme süreleri sonunda iade etmedikçe yeni kitap ve diğer materyali ödünç alamazlar. Materyalin iadesi ve gecikme cezasının ödenmesi halinde kendilerine yeniden ödünç kitap verilebilir.
d) Ödünç alınan materyalin süresi, başka istekli yok ise ödünç verme süresi kadar ek sürelerle iki kez uzatılabilir.
e) Gerektiğinde Daire Başkanlığı, ödünç verme süresi dolmadan okuyuculardan materyalleri geri isteyebilir.
f) Başka okuyucuda bulunan kitaplar rezerv ettirilebilir. Rezerv edilen kitaplar duyurudan itibaren 3 (üç) gün içinde alınmazsa rezerv işlemi iptal edilir.
g) Başkasına ait BEUN kimliği ile ödünç kitap alınamaz.
h) Gerektiğinde Daire Başkanı, genel olarak ödünç verme süreleri ve verilebilecek materyal sayılarını yeniden belirleyebilir.

Ödünç Verilmeyecek Kitap ve Materyal

a) Müracaat eserleri (sözlük, ansiklopedi, index vb.)
b) Basılı olmayan lisansüstü tezler,
c) Yazma ve nadir basma eserler,
d) Atlas, harita ve slaytlar,
e) Rezerve kitaplar,
f) Bağlı kütüphane birimlerinin önerileri üzerine, Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan materyaller,
g) Müzik notaları,
h) Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller. Okuyucular bu gibi materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin gözetiminde yararlanabilirler.

Gününde İade Edilmeyen Kitap ve Diğer Materyal

a)Ödünç aldığı kitap ve diğer materyali en geç ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen veya süresini uzatmayan kişiden, başka bir işleme gerek kalmaksızın süre sonunu izleyen günden itibaren geçen her gün için para cezası alınır.
b)Yıl içinde uygulanacak günlük ceza miktarı her yıl Daire Başkanı’nın önerisi ile Rektör tarafından belirlenir.
Bu miktar, ödünç servisince, uyarı yazıları ve sözlü olarak kullanıcıların bilgilerine sunulur.
c)Kendisine gecikme cezası uygulanmaya başlanmış olan bir kişiye, ödünç aldığı materyali iade etmediği ve tahakkuk eden gecikme cezası miktarının tamamını ödemediği sürece, hiçbir şekilde başka bir kitap veya materyal ödünç verilmez.
d)Gecikme cezası uygulanan gün sayısı 30 (otuz) günü aştığı ve bu süre sonunda iade sağlanmadığı takdirde kitap veya materyal kayıp kabul edilir.
e) Üniversiteden isteği dışında ilişiği kesilen personel ya da öğrenci üzerinde bulunan kitaplar için “kütüphane çalışanlarının hiçbir kusuru olmadan kaybedilmiş” gibi işlem yürütülür.

Ödünç Alınan Kitap ve Materyalin Yırtılması veya Kaybı

Ödünç alınan materyalin yıpratılması veya kaybedilmesi durumunda;
a) Kaybedilen materyal için kullanıcı durumuna ilişkin bir dilekçeyi Daire Başkanlığı’na verir. Kullanıcı dilekçeyi yazdığı tarihten itibaren varsa bir ay içerisinde materyali temin etmeye çalışır. Ayrıca bu tarihten itibaren varsa geciktirme cezası durdurulur.
b) Uyarılmasına rağmen iade edilmediğinden kayıp kabul edilen veya kaybedilen kütüphane materyali öncelikle piyasadan aynen temin ettirilir.
c) Bunun mümkün olmaması halinde; Materyalin Değer Takdir Komisyonu’nca belirlenen değerinin iki katı ödettirilir. Ayrıca tahakkuk eden gecikme cezası alınır.
d) Materyal kaybından dolayı tahsil edilecek meblağ, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanlığı’na irad kaydedilir.
e) Uyarıya uymayan okuyuculara materyal bedeli ve para cezası ödettirilmesi ile birlikte ilgili disiplin yönetmeliği hükümleri uygulanır.
f) Kayıttan düşme ile ilgili diğer işlemler “Taşınır Mal Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılır.

Kütüphaneden İlişik Kesme

Üniversite mensupları ve öğrencilerinin kurumdan ayrılmadan önce kütüphane ile ilişkileri olmadığına dair belge almaları gerekir. Her öğretim yılı başında kütüphane ödünç verme servisi, kütüphane ile ilişiği olan öğrencilerin listesini, öğrencilerin bağlı oldukları birimin öğrenci işleri bürosuna gönderir. Bu öğrenciler, kütüphane ile ilişkilerinin olmadığını belirtir belgeyi öğrenci bürosuna vermedikçe kayıtları yenilenmez, Üniversite kimlik kartı, yatay geçiş ve ilişik kesme belgeleri verilmez. Bu işlemler Daire Başkanlığı’nın koordinatörlüğünde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Personel Dairesi Başkanlığı’nın işbirliği ile yürütülür.

Kütüphanede Uyulması Gereken Genel Kurallar

a.) Tüm kütüphane kullanıcıları, ortak çalışma ve araştırma alanlarında sessizlik kuralına titizlikle uymak zorundadırlar.
b.) Temiz ve bakımlı çalışma alanlarının sürekliliğinin sağlanması adına; kütüphaneye yiyecek ürünleri ya da içecekle (su hariç) girmek yasaktır.
c.) Değerli eşyalarınızı kontrolsüz bir biçimde bırakmayınız. Özel eşyalarınızın kütüphanede kaybolması ya da çalınmasının sorumluluğu kütüphaneye ait değildir.
d.) Çalışma masalarında yer ayırma amaçlı kişisel eşya bırakılmamalıdır. 30 dakikadan fazla boş bırakılan masalardaki eşyalar görevli tarafından kaldırılacaktır.
e.) Raflardan aldığınız kitapları masalarda bırakınız, rafa yerleştirmeye çalışmayınız. Ödünç alma işlemi almamış kütüphane materyalini de dışarı çıkartmayınız, aksi takdirde çalıntı işlemi görecektir. Kütüphane çıkışı kütüphane güvenlik sistemine bağlıdır, sistemin uyarması durumunda personelin çanta vb. eşyaları kontrol etme yetkisi vardır.
f.) Kullanıcılar kütüphanede internet kullanımı sırasında girdikleri tüm web adresleri ve bilgisayarlardan sorumludurlar.
g.) Kütüphane içinde ya da bina önünde yer alan sigarasız alanlarda sigara içmek yasaktır.