Kalite Politikası

Kalite Politikası

Küçült Yazı Tipi Büyüt

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. DURMUŞ GÜNAY KÜTÜPHANESİ KALİTE POLİTİKASI

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi misyon, vizyon ve temel değerleri ile ilişkili olarak belirlediği stratejik hedeflerine bağlı olarak belirlediği ve kalite güvencesi sisteminin norm ve kurallarına bağlı olarak oluşturduğu hedefleriyle, eğitim ve öğretimi destekleyici, araştırma ve geliştirmeyi tamamlayan kaynak ile kalite odaklı kütüphane hizmetleri sunduğu kullanıcıların ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi ve donanımsal yeterliliğe sahip olacak bilgi okuryazarı olmasını, bölgesel/ulusal düzeyde kalite odaklı sunduğu hizmetleriyle öncü olmayı hedeflemiştir.

                Üniversitemizin benimsediği, Avrupa Yüksek Öğretim Alanındaki iyileştirmeleri içeren Bologna süreci kapsamında başlayan kalite güvencesindeki uluslararası standartların (ESG 2015-European Standards and Guidelines), Türk Yükseköğretim Kurulu Kurumsal dış değerlendirme ölçütlerine uyarlanması ile oluşturulan ulusal kalite güvence sistemine bağlı olarak belirlediği hedefleri doğrultusunda Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi, hedeflerini, misyon ve vizyonunu ve değerlerini bu bağlamda oluşturarak, belirlenen süreçler doğrultusunda kullanıcılarının memnuniyetini sürekli ölçme ve izleme yoluyla, hizmetlerini ve koleksiyonunu kalite odaklı iyileştirme ve güncelleme ilkesini esas almıştır.

Bu bağlamda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi tüm kütüphane hizmetlerinde

 • Hizmet verdiği tüm kullanıcılarının, kütüphane hizmetlerinin iyileştirilmesinde ve dermenin geliştirilmesinde aktif rol almasını sağlamayı,
 • Süreçleri tanımlanmış, sürekli değerlendirme ve iyileştirmeye dayalı kütüphane hizmetlerinin oluşturulması anlayışını,
 • Mevcut kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını benimsemiştir.

Tüm çalışanların sahiplendiği bu sistemin ilkeleri

 • Başta öğrenci olmak üzere tüm paydaşların memnuniyeti,
 • Süreç odaklı operasyon yönetimi,
 • Düzenli gözden geçirmeye dayalı sürekli iyileştirme alışkanlığı,
 • Kaynakların etkin kullanımı olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede Kalite Hedeflerimiz aşağıdaki gibidir.

 • Hizmet verdiğimiz tüm kullanıcılarımızın kalite ve güvence süreçlerinde aktif rol oynaması,
 • Verilen kütüphane hizmetlerinde, istenilen bilgiye erişimde ve kullanımında ırk, dil, din, cinsiyet, bölge ve ülke fark etmeksizin tüm kullanıcılara aynı olanakların sağlanması, hizmetlerden faydalandırılmaları,
 • Anayasa’nın 10’uncu maddesinde yer alan “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” ilkesine sıkı sıkıya bağlı olunması,
 • Kalite güvence süreçlerine tüm paydaşların katılımının geleneksel hale getirilmesidir.